English Nederlands Deutsch Intranet login

Subsidiemogelijkheden (Call)

Subsidies voor bedrijven, kennisinstellingen en organisaties

Het projectteam van FOOD2020 heeft met succes subsidie aangevraagd voor Fase II van het project. Voor Fase II zijn subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve producten en processen in de foodsector binnen de INTERREG VA-projectregio. De gelden worden gedurende de looptijd van het project via een selectieprocedure ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde agro-foodbedrijven en aangrenzende branches. De projecten moeten thematisch vallen onder een van de vijf hoofdthema’s binnen FOOD2020.

Projectthema’s FOOD2020 Fase II

De gedetailleerde voorwaarden en eisen die worden gesteld aan deelnemende partners en de projectaanvraag kunt u nalezen in de Subsidievoorwaarden.

Vanaf 27 juni 2018 kunt u nieuwe projecten indienen. De projectpartners moeten voldoen aan de Europese definitie van midden- of kleinbedrijf. De projectbudgetten bedragen 135.000 euro en het subsidiepercentage ligt op 50% (maximaal € 67.500 aan subsidie). Naast de personeelskosten van de partners worden er ook diensten van derden gefinancierd. Details over de voorwaarden rond personeelskosten en externe diensten vindt u in de Subsidievoorwaarden.

Er moeten minstens twee mkb’ers deelnemen en er moeten zowel Nederlandse als Duitse bedrijven vertegenwoordigd zijn. Aanvullend kunnen de partners kennisinstellingen betrekken bij de projecten. Het projectvolume van de kennisinstellingen mag maximaal 10% van het projectbudget beslaan. Het subsidiepercentage bij kennisinstellingen ligt bij 75%. Indien het budget van de kennisinstelling de 10% van het totaalbudget overschrijdt, dan geldt voor dat deel een subsidiepercentage van 50%. Kennisinstellingen kunnen ook als derde partij worden ingehuurd.

Projecten die in haalbaarheidsstudies in Fase I hebben gedemonstreerd dat hun projectidee in principe uitgevoerd kan worden, kunnen teruggrijpen op de resultaten en de tot dusver ingediende documenten.

Projectvoorstellen (projectplan, budgetplan en ondertekend aanvraagformulier) kunnen tot 28 februari 2019 om 12:00 uur via e-mail worden ingediend bij leadpartner DIL. De formulieren kunt u downloaden via onze website.

De aanvrager moet na een voorlopige selectie op 28 maart 2019 voor de adviesraad zijn projectidee presenteren en in een vragenronde openstaande punten toelichten. Op 28 maart kan aan zes projecten een positief advies over toekenning van subsidie worden gegeven.

Basis voor de samenwerking tussen de partners is een samenwerkingsovereenkomst die na een positieve toetsing door alle partners dient te worden ondertekend. FOOD2020 kan desgewenst een INTERREG-formulier ter beschikking stellen.

We vragen u uw projectaanvraag voor indiening eerst te bespreken met de FOOD2020 projectpartner in uw regio (o.a. GIQS e.V.). Bij deze projectpartner kunt u ook terecht voor antwoord op uw vragen en voor verdere ondersteuning.

Het FOOD2020-team kijkt uit naar uw projecten