English Nederlands Deutsch Intranet login

GIQS

GIQS in de vleesproductie

Voor het eerst werken universiteiten, productie-, slacht- en verwerkingsondernemingen alsook controlerende instanties van de overheid in Nederland en Duitsland samen om het kwaliteitsmanagement in de vleessector te verbeteren. Er wordt gewerkt aan Tracking en Tracing en productbegeleidende informatieuitwisseling en er wordt gezocht naar methodes om kwaliteitsmanagement te gebruiken voor planning en optimalisatie van bedrijfs- en ketenprocessen.

Het project draagt ertoe bij dat boeren, veeartsen, adviseurs en slachthuizen de kwaliteit van vleesproducten beter kunnen sturen, controleren en borgen. Gezondheidsinformatie over varkens mag bij de grensoverschrijdende handel niet meer verloren gaan.

Doorgaand kwaliteitsmanagement van de stal tot in de winkel is de voorwaarde voor gezonde vleesproducten. Publieke en private dienstverleners ondersteunen de gehele productieketen bij het opbouwen van een geïntegreerd kwaliteitsmanagement op nationaal niveau. Dit systeem schept transparantie voor alle betrokkenen en voor consumenten. Bij de varkensvleesproductie gaat er dagelijks een grote aantal biggen, varkens en vlees de Duits-Nederlandse grens over, maar geen informatie zoals herkomst- en gezondheidsdata. En deze zijn juist telkens weer nodig voor kwaliteitsborging aan de andere kant van de grens.

Om deze kennislacune op te vullen zijn er twaalf partners uit Duitsland en Nederland bij elkaar gekomen om een onderzoek- en ontwikkelingsproject uit te voeren. Bedoeling van het project is de harmonisering en de verbetering van gezondheids- en kwaliteitsmanagement bij de vleesproductie.
Sinds maart 2002 vervaardigt GIQS tools om bedrijfsoverkoepelend kwaliteits- en gezondheidsmanagement te ondersteunen. Deze vindt u op de kennisplatform terug.

Eén van deze tools, de GIQS Backbone, maakt o.a. de productiebegeleidende informatieuitwisseling tussen deelnemers van productieketens in de vleesproductie mogelijk. Als een bemiddelaar schept de backbone bovendien verbindingen tussen systemen aan beide kanten van de grens. Informatiegrenzen, niet alleen tussen de twee landen maar ook binnen vleesproducerende ketens, worden overschreden.

Beproefde oplossingen vanuit de industrie zoals risico- en zwakke-plekken-analyse, documenten- en auditmanagement worden bovendien voor de vleesproductie aangepast. Daardoor kunnen boeren, dierenartsen en slachthuizen de kwaliteit van de producten beter plannen, controleren en waarborgen. Tegelijkertijd  wordt het midden en klein bedrijf in de vleesproductie bij de inrichting van bedrijfsoverkoepelende kwaliteits- en gezondheidsmanagementsystemen ondersteund. Zonder deze hulp zouden de ondernemingen noch qua personeel noch qua financiën in staat zijn iets dergelijks op te richten.

Voor een betere verbinding tussen controles door de staat en controles door de ketenpartijen wordt, op basis van in de GIQS Backbone verzamelde gegevens, een beslissingsmodel ontwikkeld dat een risicogeoriënteerd slachtdier- en vleesonderzoek mogelijk maakt.

Een economisch rekenmodel maakt de financiële verschillen tussen kwaliteitsprogramma's van de beide landen transparant.

Alle ontwikkelingen worden door toegepast onderzoek direct door drie vleesproducerende ketens uit Duitsland en Nederland getoetst. Na succesvolle toetsing worden zij toegankelijk voor iedereen die een ketengeoriënteerd gezondheids- en kwaliteitsmanagement wil invoeren of een al bestaand system wil verbeteren.

De ondernemingen en niet in de laatste plaats de consumenten profiteren van de uitkomsten: gezonde dieren, verbeterde dierenbescherming, economische productie en verbeterde voedselveiligheid. De marktpositie van de vleesproducerende industrie aan beide kanten van de grens wordt aanzienlijk versterkt.