English Nederlands Deutsch Intranet login

e-H@C HUPAction

Workshop verduidelijkte complexe meldstructuren voor gevallen van crises

Deelnemers aan de EHEC-Workshop in Kleef

Bonn/Kleef, 11-12-2014 - Toen Europa door de EHEC-crisis in Duitsland in het voorjaar van 2011 werd opgeschrikt, leidde de twijfel rondom de besmetting van groente tot enorme verliezen in de productie resp. de handel alsmede de export van groente. Daarnaast veroorzaakten de EHEC-ziekteverwekkers tal van ziekte- en overlijdensgevallen. Ongeveer op hetzelfde moment werden er in verschillende groenten in Nederland ESBL-bacteriën gevonden. In de loop van het voorval bleek, dat een heldere grensoverschrijdende communicatie tussen de verantwoordelijken en op elkaar afgestemde actieplannen ontbraken. Dit leidde tot initiëring van het Duits-Nederlandse e-H@C HUPAction-project, met als doel het ontwikkelen van een systeem tot verbetering van de informatie-uitwisseling binnen de organisatorische infrastructuur in het belang van een snellere detectie, monitoring en beheersing van EHEC en andere human pathogene bacteriën (HUPA).

De workshop “Cross border crisis management in food chains“ van 10 en 11 december in Kleef werd gebruikt, om aan het eind van het project de geïdentificeerde grensoverschrijdende crisescommunicatiestructuren in Duitsland en Nederland op het gebied van (van plantaardige) levensmiddelen met elkaar te vergelijken en zwakke punten te herkennen. Daarvoor waren veel voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk, omdat niet alleen de grensoverschrijdende, maar ook de interinstitutionele communicatie (communicatie tussen overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden), die in beide landen verschillend is georganiseerd, bij de analyse zouden moeten worden betrokken.

Meldstructuren complex en verschillend
De meldstructuren in het geval van een levensmiddelencrises aan Duitse zijde werden door GIQS e.V. als eerste stap met het oog op vigerende wetgeving, bestaande crisesplannen en leidraden geïdentificeerd en geanalyseerd. Daarop voortbouwend werden vervolgens leidraadondersteunde telefonische interviews gehouden met experts van de acht meest relevante actoren op het gebied van crisiscommunicatie en -management in Duitsland. Het ging daarbij om in totaal zes instanties (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV), Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)), een organisatie (Landwirtschaftskammer) en een bedrijf (Landgard). GIQS e.V. was niet alleen voor dit inhoudelijke deel verantwoordelijk, maar als lead partner ook voor de coördinatie van het project en de afsluitende workshops. Voor de Nederlandse kant had projectpartner RIKILT van de universiteit Wageningen de daar aanwezige meldstructuren uitgewerkt. Voor Nederland werden als belangrijkste actoren geïdentificeerd: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD).

Des te belangrijker was het voor de Nederlandse en Duitse experts om elkaar zeer goed te leren kennen en begrijpen. Het werd namelijk al snel duidelijk, dat de meldstructuren voor buitenstaanders niet makkelijk te begrijpen zijn. Afgezien van het Rapid Alert System for Food and Feed, het Europese systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders, bestaan er op dit ogenblik geen verdere officiële grensoverschrijdende structuren. Wel zijn er tal van informele contacten, die door de experts als belangrijk worden gezien.

Mogelijkheden voor het gebruik van sociale media
Daarnaast werd een in het verloop van het project ontwikkelde IT-toepassing door de in totaal 25 aan de workshop deelnemende experts op zijn geschiktheid met het oog op een snellere opsporing van gemotiveerde verdenkingsgronden voor een op handen zijnde crisis gedemonstreerd en besproken. Het door Eitco GmbH in opdracht van de Bonn Rhein-Sieg ontwikkelde dashboard zorgde onder de deelnemers voor hevige discussies over diens mogelijkheden. Zo kon worden gedemonstreerd, dat via de keuze van geschikte trefwoorden en zoekfilters in media - zoals bijv. Wikipedia of Twitter - op handen zijnde epidemieën zoals bijvoorbeeld griepgolven konden worden waargenomen.

« Back to list