English Nederlands Deutsch Intranet login

GIQS-bestuur uitgebreid

Workshop over projectideeën voor de gesubsidieerde periode INTERREG V - eerbetoon inzake inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking

Tijdens de ledenvergadering van de GIQS e.V. die dit jaar op 13 november in de vertrekken van de Euregio in Kleef werd gehouden stond de aanname van een roadmap ter verdere ontwikkeling van de verenigingsstructuur centraal. De eerste stap daar naartoe was de uitbreiding van het bestuur van drie naar vier personen. Tot nieuwe voorzitter kozen de leden Dr. Martin Hamer, die sinds 2007 als secretaris leiding geeft aan de vereniging.

Dr. Hamer zal de reeds ingeslagen weg naar een meer praktijkgerichte oriëntering bij toekomstige GIQS-projecten consequent aanhouden. Hij aanvaardt het voorzitterschap voor de nu beginnende fase, waarin de concrete projectideeën voor het op handen zijnde INTERREG V-programma grensoverschrijdend worden afgestemd. Door hoge scholen en relevante netwerken uit de agrarische en levensmiddelensector er meer bij te betrekken en meer te focussen op stimuleringsprogramma's die op de structuur gericht zijn, zullen de bovengenoemde doelstellingen worden behaald. Daarnaast vult Dr. Hamer het netwerksysteem van GIQS over de grenzen van Europa heen aan (bijv. China, Afrika) door de projectactiviteiten waaraan hij tot nu toe heeft deelgenomen.

Prof. Dr. Brigitte Petersen, voorzitter van het International FoodNetCenter van de universiteit Bonn, zal verder de aanknoping van de vereniging op de belangrijkste punten bij nationale (bijv. Bonn.realis en FoodNetCenter Bonn) en internationale netwerken (bijv. FoodDACH, FoodBest) bespoedigen.

Dr. Helmut Saatkamp, die een leerstoel aan de universiteit Wageningen (NL) bekleedt, werd tot secretaris benoemd. Zijn onderzoeksgebied richt zich op voorspellende modellen ter beoordeling van de economische consequenties van dierziekten.

Johan Zandbergen zal de vereniging als penningmeester blijven ondersteunen. Hij studeerde bedrijfskunde en informatica en is oprichter en directeur van Chainfood b.v. in NL-Arnhem. Zijn belangrijkste werkgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-oplossingen voor Chain Information Management, met name ten behoeve van kwaliteit- en risicomanagement en duurzaamheid in agro en food ketens.  

Uitreiking van de GIQS-prijzen 

Tijdens de ledenvergadering werd ook dit jaar weer een aantal mensen geëerd, dat zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt in grensoverschrijdend onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht binnen de agrarische en levensmiddelenbranche. De Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³) ging naar Prof. Dr. Alexander Friedrich, hoofd van de afdeling voor microbiologische en ziekenhuishygiëne van het universitair medisch centrum te Groningen. Internationaal heeft hij vooral naam gemaakt met zijn werk op het gebied van multiresistente kiemen en heeft daar consequent als een One Health Strategy aan vastgehouden. In het kader van het SafeGuard-project konden met name de interdisciplinaire aspecten van zijn benadering worden uitgewerkt en verder worden uitgediept.

Verder werd de Nederlandse Geralda E. Hop met de Junior Award geëerd. In haar aan de universiteit Wageningen geschreven dissertatie heeft zij in het kader van het SafeGuard-project maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van uiterst besmettelijke epidemieën onder dieren in verband met grensoverschrijdende handel in en vervoer van vee.

Preisverleihung durch Dr. Martin Hamer an Geralda Hop
hop_preis_kl.jpg
Vooraf aan de ledenvergadering werd dit jaar een workshop voor leden en potentiële projectpartners gehouden, waarin projectideeën voor de aanstaande gesubsidieerde periode INTERREG V konden worden geconcretiseerd. De inhoud ervan draaide om de thema's One Health Strategy, dierenbescherming en het hedendaags houden van nuttige dieren, de beperking van levensmiddelenafval en het duurzame gebruik van biomassa-afval.

Uitrijking van de GIQS-award door Dr. Martin Hamer aan Geralda E. Hop

« Back to list