English Nederlands Deutsch Intranet login

Schandalig

Controlechaos maakt het voor oplichters makkelijk

Kalle Kolodziej / fotolia.de

Paardenvlees wordt omgedoopt tot rundvlees, eieren uit de intensieve dierhouderij worden tot biologische eieren. En nu ook nog schimmels in voer. De roep naar meer controles is weer actueel. Het is echter wel bekend, dat controleurs van levensmiddelen en veterinaire autoriteiten vanwege hun personele bezetting slechts steekproefsgewijs en in geen geval volledig dekkend toezicht kunnen houden. Zo verplicht bijvoorbeeld het EU-brede toepasselijke levensmiddelenrecht de bedrijven, om eigen controles uit te voeren en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de levensmiddelen op zich te nemen.

Tegelijk is het aan de overheden hun activiteiten te reorganiseren, risicogeoriënteerde controles en het principe van controle op de controle in te voeren. Terwijl de procedure in Nederland heden ten dage als zeer goed geïmplementeerd is, is het gedrag in Duitsland heel wat afwachtender. Het verplaatsen van controles naar de particuliere sector, is niet per definitie nadelig, problematisch zijn enkel niet op elkaar afgestemde handelwijzen. De controlechaos maakt het voor oplichters makkelijk, denkt Prof. Dr. Brigitte Petersen, voorzitter van GIQS en leider van de afdeling preventief gezondheidsmanagement (ITW) van de universiteit Bonn. Vaak worden gegevens niet uitgewisseld, niet tussen overheden en het bedrijfsleven, niet tussen de deelstaten en al helemaal niet over de landsgrenzen heen. Als voorwendsel wordt vaak verwezen naar voorschriften inzake gegevensbescherming. Bovendien is het meestal niet duidelijk, welke gegevens wanneer nodig zijn, of zijn de controleparameters en onderzoeksbeginselen niet geharmoniseerd.

In het INTERREG IVA project SafeGuard werden reeds in diverse werkpakketten voorstellen gedaan tot verbetering en harmonisering van informatie. Zo werden er leidraden uitgewerkt en gepubliceerd voor een op een risicobeoordeling gebaseerde vleeskeuring zonder insnijdingen bij varkens, voor monitoring bij biggen in Nederland en in Duitsland met aanwijzingen voor bemonstering, verzending, laboratoriumonderzoek en ringtests - om er maar eens een paar te noemen. Daarnaast zullen er in de maanden maart en april een aantal aanvullende crisisoefeningen en workshops plaatsvinden met als doel de noodzakelijke informatie-uitwisseling te verbeteren resp. de processen te testen.

Op 7 maart gaat in samenhang met het project SafeGuard een strategische table-top-oefening door. Thema van deze  oefening is de uitbraak van de mond- en klauwziekte in de duitsnederlandse grensregion. Voor deze simulatie delegeren de voor het nationale crisismanagement verantwoordelijke veterinaire autoriteiten hun medewerkers Van de deelnemers van de oefening wordt verwacht dat ze de noodzakelijke nationale regelingen toelichten en discussiëren over grensoverschrijdende mogelijkheden.

Van 12-13 maart zal in Groningen een expertsworkshop plaatshebben over zoönotische infectieverwekkers. In het geval van uitbraak van een antibioticaresistente, zoönotische infectieverwekker in een grensregio moeten beleidsvoerders van verschillende disciplines aan weerszijden van de grens daarmee aan de slag. In het geval van een uitbraak moet er veel informatie worden verzameld, geëvalueerd, doorgestuurd en moeten er op grond daarvan besluiten worden genomen. Verantwoordelijkheden en communicatiewegen liggen in ieder land en op ieder bevoegdheidsterrein anders. Daarom zou in het geval van een grensoverschrijdende zoönotische uitbraak de wijze van samenwerking aan weerszijden van de grens vast moeten staan. Deelnemers zijn deskundigen met jarenlange ervaring op het gebied van de plaatselijke veterinaire en gezondheidsdiensten in het grensgebied deelnemen en experts van de instantie, die al ervaring hebben opgedaan tijdens het EHEC-gebeuren van 2011. Doel van het evenement is een thematisch concept van een scenario alsmede een gemeenschappelijke werkwijze voor de invulling van het crisisseminar in Bonn uit te werken. Organizeerd wordt het seminar door GIQS, het ITW van de Universiteit Bonn en ht UMCG Groningen. 

Verder wordt op 19 maart in expertsworkshop in Sonsbeck het prototype van een informatietool voor de communicatie tussen bedrijfsleven en overheden in het geval van een epidemie onder dieren getest (SafeGuard-AAM - IT-support voor de public-private communicatie in het geval van een epidemie onder dieren).

De genoemde bijeenkomsten zijn onderdeel van het project SafeGuard, dat nu na een periode van vijf jaar ten einde loopt.

http://safeguard.giqs.org/index.php

« Back to list